Browsing Category

Default

อำเภอเมืองนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวนอำเภอทั้งหมด 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด และหน่วยงานราชการต่าง ๆ และเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด อำเภอเมืองนครราชสีมามีชื่อเรียกตามความถนัดของชาวพื้นเมืองว่า…

อาณาเขต และ การคมนาคมขนส่ง

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านโพธิ์, ตำบลตลาด และ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา ทิศตะวันออก…

ที่ตั่ง

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตามร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 57/2550 พิจารณาเมื่อวันที่ 28…