อาณาเขต และ การคมนาคมขนส่ง

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านโพธิ์, ตำบลตลาด และ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลตำบลโคกสูง และ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา
ประชากร
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,678 คน เป็นชาย 3,417 คน หญิง 3,261 คน จำนวนบ้าน 1,407 หลัง

การคมนาคมขนส่ง
มีทางหลวงสาย 205 สุรนารายณ์ เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมทางบก ใช้เวลาเดินทางจากตำบลหนองไข่น้ำ ถึง อำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 30 นาที มีรถโดยสารสองแถววิ่งบริการภายใน และมีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆอย่างสะดวก

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email