5 ธันวาคมวันพระบรมราชสมภพ วันดินโลก-วันพ่อแห่งชาติ

5 เดือนธันวาคม สิ่งของทุกปีถือเอาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งสถานที่ประชาชนทั้งโลกแตกต่างรับรู้ดุครอบครองวันสำคัญของิแห่งหนต่างตระหนักถึงความหมายสรรพสิ่งทรัพยากรธรรมชาติต้นตอจากงานแห่งหน พระบาทสมเด็จตุ๊บรมเสี่ยวกาน้ำธิเบศร ยิ่งใหญ่คีรีมิพลอดุลย์ยเดชอติราช บรมทุ่งนาถบพิตร นับแต่เสด็จขึ้นไปครองแผ่นดินเมื่อเสด็จสิ้นชีพิตักษัยทรงให้ความสำคัญ ข้อความที่ดิน คดีธารา เรื่องอรัญญิก แห่งทรงไว้ความอุดมสมบูรณ์ดำรงฐานะคุโณปการดามการดำรงชีวิตของสรรพสิ่งทาบทั้งมวลมนุษยชาติประการเท่า ด้วยกันมีการขอเกี่ยวพระบรมราชานุญาตแบ่งออกวันที่ 5 เดือนธันวาคม เป็น “กลางวันดินโลก” (World Soil Day) นำมาซึ่งความภาคภูมิใจด้วยกันปลื้มชันษากล่าวโทษอายุมากคนไทยตลอดประเทศ หมายรวมประชาชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น “ทิวาพ่อแห่งชาติเตียน” ซึ่งวันที่ 5 เดือนธันวาคม ดำรงฐานะทิวาละม้ายกลางวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพตุ๊เจ้าบาทาสมเด็จพระมหาภูมิกำลังอดุลยอำนาจวาสนามหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร พระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินแห่งหน 9 แห่งพระราชวงศ์จักรี ตรงกับดักวันที่ 5 เดือนธันวาคม พุทธศก 2470 สหภาพวิชาวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences-IUSS) ได้มาทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระพระบาทสมเด็จตุ๊บรมเสี่ยวกาน้ำธิเบศร ใหญ่ภูมิกำลังอดุลย์ยอำนาจวาสนามหาราช บรมที่นาถบพิตร วันที่ 16 เมษายน 2555 ด้วยกันขออนุญาตพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมสรรพสิ่งรายปี ดำรงฐานะกลางวันปฐพีพื้นแผ่นดิน (World Soil Day) เพื่อที่จะรณรงค์ให้ทั้งหมดชาติตระหนักถึงความหมายสรรพสิ่งทรัพยากรดินแห่งประกอบด้วยดามทั้งปวงิ คณะบุคคลโค่งสถานที่สหประชาชาติ (General Assembly of United Nations) ได้มาลงมติขนมจากการประชุมคราวแห่ง 68 พอวันที่ 20 เดือนธันวาคม 2556 แห่ง สำนักงานใหญ่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ให้การต้อนรับวันที่ 5 เดือนธันวาคมสิ่งของทุกปีดำรงฐานะ “เวลากลางวันที่ดินแหล่งหล้า (World Soil Day)” และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 ดำรงฐานะชันษาดินสากล (International Year of Soils) อีกทั่วขอประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 193 ด้าว จัดงานเฉลิมฉลองทิวาปฐพีพื้นแผ่นดินทุกปีเพื่อจะบูชาพระเกียรติเจ้าเอ็งแห่งหนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายเกี่ยวกับทรัพยากรดินแห่งมีเรื่องมีราว จรรโลงกับสร้างความเข้าใจรู้เกี่ยวกับความสำคัญสรรพสิ่งทรัพยากรดินต่อการพัฒนาปีกการเกษตร โภชนาการ กับงานก่อสร้างธีรภาพทางอาหารแหล่งหล้า เพราะว่าริเริ่มตั้งแต่พรรษา 2557 เป็นต้นไป กลุ่มคณะผู้แทนความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership : GSP) ได้จัดกิจกรรมเวลากลางวันปฐพีแหล่งหล้าทุกครั้งรายปีกับขีดคั่นข้อความหลักการจัดงานสรรพสิ่งแต่ละพรรษา เพราะเลือกเฟ้นจุดเด่นแห่งตั้งใจดันให้ก่อกำเนิดข้อพิสูจน์หรือไม่ก็มีผลกระทบทาบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งหล้า ด้วยกันทิวาดินโลกในที่ปี 2562 GSP คว้าขีดคั่นหัวข้อ “Stop Soil Erosion, Save our Future” ซึ่งย้ำนัยสรรพสิ่งการมีส่วนร่วมสรรพสิ่งหน่วยงานกับคนก่อสร้างความเข้าใจจรดความหมายของการอนุรักษ์ปฐพีกับธารา ดูแลรักษาและลดการชะล้างย่อยยับสิ่งของปฐพีเพื่อที่จะรักษาระบบนิเวศแจกประกอบด้วยความพรั่งพร้อมเพราะว่ามีการอนุเคราะห์ขนมจากทั้งปวงท้องที่ซีก ทั้งภาครัฐ เอกชน หมู่คนเข้าสังคม ที่โล่งแจ้งและประชาชนทั่วโลก คณะกรรมการขับเคลื่อนกลางวันดินแหล่งหล้า คว้ากำหนดจัดงานทิวาที่ดินแหล่งหล้า ปี 2562 แห่งข้อความ Stop Soil Erosion, Save Our Future : พิทักษ์อนาคต ลดการชะล้างที่ดิน ระหว่างวันที่ 5-8 เดือนธันวาคม 2562 แห่ง ศูนย์รวมเรียนรู้ขบวนการปฏิรูปที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรีเพื่อค้อมคิดนึกถึงบุญคุณตุ๊เจ้าพระบาทสมเด็จพระบรมขวิดกาน้ำธิเบธนู ใหญ่ภูไม่กำลังอดุลย์ยอำนาจวาสนามหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร ด้วยกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อที่จะการเกษตร รวมถึงก่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกลางวันดินโลกกับความตระหนักถึงความสำคัญสรรพสิ่งทรัพยากรที่ดินแจกประชาชนสาธารณะ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น องค์การภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ที่โล่งแจ้ง เกษตรกร ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชนกิ่งก้านกระยาเลย กับหน่วยงานต่างประเทศทั่วโลก ด้วยกันการประกวดบำเหน็จ King Bhumibol World Soil Day Award เพราะกิจกรรมณธุรกิจ ประกอบด้วย การประชุม พูดคุย บอกทางวิชาการ งานจัด talk show คดีที่ดิน การละครงานนิทรรศการสรรเสริญ และนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับการชะชะล้างพังของดินกับวิธีการป้องกันเยียวยา การประกวดจินตนากระดานดำชั้นผู้เยาว์ การแข่งขันจับภาพ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ DIY ด้วยกันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางราชการเกษตร เป็นต้น วันที่ 5 ธันวาคม เวลากลางวันคล้ายคลึงกลางวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ ตุ๊บาทสมเด็จตุ๊บรมเสี่ยวกาน้ำธิเบศร ใหญ่คีรีไม่กำลังอดุลยบารมีมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร เป็นวันสำคัญสรรพสิ่งกลางเมืองคนไทยครอบครอง“กลางวันบิดาแห่งชาตำหนิติเตียน” คราวหลังงานไปสวรรคต พอวันที่ 13 เดือนตุลาคม 2559 นรคว้าให้กำเนิดข้อมูลเรื่อง ขีดคั่นวันสำคัญสรรพสิ่งชนชาติแหลมทอง มีใจความสำคัญ พอวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 แหว การกำครั้งดแจกวันที่ 5 เดือนธันวาคมสรรพสิ่งรายปีดำรงฐานะวันสำคัญสรรพสิ่งชนชาติไทยดังนั้น 1.ครอบครองกลางวันละม้ายทิวาฉลองครบรอบวันพระราชสมภพสรรพสิ่งตุ๊เจ้าบาทสมเด็จตุ๊เจ้าบรมขวิดกาธิเบธนู ใหญ่คีรีไม่กำลังอดุลย์ยบารมีมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร 2.ดำรงฐานะทิวาชนชาติ กับ 3. ดำรงฐานะเวลากลางวันพ่อแห่งชาติเพราะแจกมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป วันที่ 5 เดือนธันวาคม สรรพสิ่งรายปีทางการได้กำหนดให้ดำรงฐานะวันหยุดราชการเอ็ดเวลากลางวัน พอให้ประชาชนคนไทย ได้ร่วมมือก้มได้คิดณบุญคุณโดยทั่วไปฤทธิ์สืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อที่จะส่งเสริมสังคมแห่งหนครบครันจากไปพร้อมด้วยศีลธรรมจริยธรรมดำเนินติดสอยห้อยตามมารคสถานที่ประเพณีนิยมธรรมเนียมประเพณีสถานที่ดีงามโดยมีพระศาสนาแห่งหนแต่ละภาคนับหน้าถือตาแห่งชาวไทยทั้งหมดภาคสืบต่อจับขัดเกลาปลูกฝังขัดเกลาเพื่อจรรโลงคุณธรรมนำมาซึ่งความสุขนิ่งของประเทศด้วยกันกลางเมือง วันที่ 5 ธันวาคม 2562 กลางวันละม้ายเวลากลางวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพตุ๊เจ้าบาทสมเด็จพระบรมเสี่ยวกาต้มน้ำธิเบศร มหาคีรีมิกองพลอดุลย์ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กลางวันชนชาติและทิวาชนกแห่งชาติชันษานี้ผู้เป็นใหญ่สุรารักษ์ ลิปสติกตคนโปรด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ครอบครองประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมกลางวันบิดาแห่งชาติ ณวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ซึ่งดำรงฐานะกลางวันละม้ายทิวาฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จตุ๊บรมเสี่ยวกาน้ำธิเบศร มหาคีรีไม่กำลังอดุลย์ยบารมีอติราช บรมที่นาถบพิตร กับเป็นกลางวันพ่อแห่งชาติ โดยรัฐบาลได้มาจัดกิจกรรมกลางวันบิดาแห่งชาติด้วยกันทั่วแห่งศูนย์กลางด้วยกันส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5 -14 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมประธาน อาทิเช่น กิจกรรมทำบุญ หรือไม่ก็ประพฤติสาธารณประโยชน์ เพื่อจะอุทิศถวายตุ๊ราชบุญกุศล กิจกรรมยกย่องพระเกียรติกับเทิดเชิดชูพระเกียรติเจ้าเอ็ง กับกิจกรรมน้อมนึกย้อนณพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งพัวพันร.กระยาเลย แหล่องค์การรวมหัวแจ๋ เพื่อหวนคิด ตุ๊บาทสมเด็จตุ๊บรมชนกาธิเบธนู ใหญ่ภูมิกองพลอดุลย์ยอำนาจวาสนาอติราช บรมที่นาถบพิตร เกี่ยวกับณระยะอรุณรุ่งสิ่งของวันที่ 5 ธันวาคม จะประกอบด้วยธรรมเนียมทำบุญใส่บาตรด้วยกันทำบุญมอบให้เป็นตุ๊เจ้าราชกุศล ครบถ้วนให้ราชเคารพบูชาเค้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สถานที่สนามหลวง ในเวลาเดียวกันนี้ รัฐบาลได้เชื้อเชิญสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองระหว่างที่ร่วมกิจกรรม รัฐบาลจึงตะขอเชิญชวนส่วนร.ทั้งในที่ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และประชาชน ทุกทั่วด้าวสมรู้ร่วมคิดจัดกิจกรรมก่อเหตุขึ้นสะอาดสืบสานพระราชปณิธานเพื่อที่จะก้มคิดแห่งพระมหากรุณาธิคุณและถวายครอบครองตุ๊เจ้าราชกุศล ระหว่างที่กลางเมืองคนไทยแห่งต่างชาติ รัฐบาลมอบหน้าที่แบ่งออกสถานเอกอัครราชทูต และกงสุลประเทศไทย สำรวจจัดกิจกรรมติดสอยห้อยตามความเหมาะสม พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศจะได้ช่วยกันทำความดี สืบสานพระราชปณิธานแห่งหนรักษาตั้งใจแจกคนไทยทั้งหมดกลุ่มพวกครอบครองสาธุชนมีคุณธรรมรวมหัวนำพาสังคมไทยสู่ความสำราญสงบสุขสบายอีกด้วยเสาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงติดสอยห้อยตามความคิดหรือไม่ก็ศาสตร์นฤปแห่งหนพระราชทานให้เป็นหลักกกการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดไป

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email