พริกใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เผ็ดน้อยโรงงานซอสชอบสุดๆ

พริกพันธุ์ใหม่

ในแต่ละปีซอสพริกนั้นมีมูลค่าส่งออกมากกว่า 2 พันล้านบาท และมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มมากขึ้นทุกปี และพันธุ์พริกที่โรงงานผลิตซอสมีความ ต้องการมากที่สุด คือ พริกใหญ่ที่มีรสชาติเผ็ดน้อย แต่การพัฒนาพันธุ์พริกใหญ่ให้มีปริมาณคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดได้นั้นมีไม่มาก

 

แต่ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ทางกรมวิชาการเกษตร ได้ทำการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พริกใหญ่ เพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการที่โรงงานผลิตซอสพริกต้องการให้มากที่สุด คือ ผลสุกมีสีแดงเข้ม เนื้อหนา ลักษณะผลมีขนาดใหญ่ ยาว และรสชาติเผ็ดน้อย ล่าสุดทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พริกใหญ่ และผ่านการพิจารณาเป็นพันธุ์แนะนำของกรมฯ ในปี 2562 โดยใช้ชื่อว่า “พริกใหญ่พันธุ์พิจิตร 2”

 

ทั้งนี้ทางกรมวิชาการเกษตรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พริกใหญ่พิจิตร 2 ได้ปีละ 10 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอสำหรับพื้นที่การปลูกจำนวน 300 ไร่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เกษตรกรสอบถามเพิม่เติมได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวน 0-2579-0583.

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email