ส่องทรัพย์สิน 100 ล้าน “ชาดา ไทยเศรษฐ์” เจ้าตัวบอกจำไม่ได้ ได้มาเมื่อไหร่ ?

เหยี่ยวข่าวเสนอแหว”ที่อยู่อาศัยเผ่าข่าวอมนุษยชาติศรา”ได้มากล่าวถึงการแสดงบัญชีธนทรัพย์และหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพราะเจาะจงแหว ‘แดงเลือดนกา ประเทศไทยเศรษฐ์’ รุ่งแจ้งบัญชีฯ ป.ป.ช. ธนสมบัติ 100 กล้อน ‘จำเปล่าได้มา’ ได้มาเมื่อไหร่? ควาย 151 วัว 1,044 เนื้อตัว พระพิมพ์ กะตรุด แหวน นาฬิกา กระเป๋าเดินทาง สิบเอ็ด กำหนดการ ยกเว้นปืน สิบ กระบอก พิมพ์เดี่ยว ‘มนัญญา’ปมทองท่อน 150 พระบาท อลงกรณ์ 8.5 ลิตร งานยื่นบัญชีจัดแสดงตารางธนทรัพย์กับหนี้ต่อคณะกรรมการดูแลรักษาและปราบปรามงานโกงแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) เรื่องเข้าไปรับฐานันดร รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 16 ก.ค.2562 นูนเมื่อ 11 ต.ค.2562 และ โหนกข้อความระเหิดวรรณะนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี จังหวัดจังหวัดอุทัยธานี ในที่ วันที่ 26 มิ.ย.2562 (ป.ป.ช.ประเจิดประเจ้อวันที่ วันที่ 15 ต.ค.2562 ) น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ระบุ ทิวา ดวงจันทร์ พรรษาสถานที่ได้ ของ ทรัพยซินอื่น (แห่งหนมีมูลคุณค่าร่วม 200,000 เท้า ขึ้น) เป็นต้นว่า เครื่องประดับตกแต่ง ร่วม 6 ตารางราคากระทั่ง 8.5 กล้อนเท้า ‘รำลึกไม่ได้มา’ว่า คว้าเมื่อใด? เนื่องจากสำนักข่าวอมนุษยชาติธนูา wwwมันสมองisranewsมันสมองorg กล่าวก่อนหน้า นายแดงเข้มา ประเทศไทยเธนูษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี พรรคภูเขามอารมณ์ทางใจไทย พี่ชาย นางสาวกลมัญญา แหลมทองเธนูษฐ์ ได้มาเจาะจงในที่สมุดบัญชีธนสมบัติถึงคราวตายลงมาของทรัพยสมบัติ 11 ตาราง มูลค่าประมาณการ 100 เลี่ยนบาท แหว ‘จดจำเปล่าคว้า’ เหมือนกัน ทั้งนี้ อธิปแดงเข้มารุ่งเช้าว่ามีธนสมบัติ 213 เลี่ยน บาท ที่ปริมาณนี้ครอบครองประเภท ‘ธนทรัพย์อื่น’ แห่งมีมูลค่ารวม 200,000 เท้า ขึ้น ปริมาณ 12 ตาราง มูลค่า 100,360,000 เท้า แยกครอบครอง 1.ควาย 151 ร่างกาย ค่า 7,550,000 เท้า 2.วัว 1,044 เนื้อตัว ราคา 52,200,000 บาท 3.พระพิมพ์รวม จำนวน18 อวัยวะ มูลค่า 14,980,000 บาท 4.กะตุดนักบวชเก่าแก่ ปริมาณ6 ค่าตอบแทน ,พร้าบาทหลวงแต่เดิม 6 เล่ม มูลค่า 130,000 พระบาท 5.แหวน จำนวนรวม12 วง และพลอย 2 เมล็ด มูลค่า 2 กล้อนพระบาท 6.สิงโตแกะงาช้าง,พระพิมพ์ด้วยกันกะตรุด ปริมาณ12 สิ่ง ราคา 500,000 เท้า 7.สร้อยและทองกรแพลทินัม ปริมาณ 5 ผู้ช่วยเหลือ ราคา 1,000,000 เท้า 8.สร้อยคอทองคำขาว จี๋หกว้านและอวนวกวนหกว้าน จำนวนรวม 5 อัน ค่า 2,500,000 พระบาท 9.แหวนพิเชียรและแหวกวนหยก จำนวน 2 อัน มูลค่า 1,100,000 บาท 10.น. ปริมาณ 25 บ้าน ราคา 16,900,000 เท้า 11.อาวุธปืน สิบ ปลากระบอก ราคา 500,000 เท้า 12.กระเป๋าเดินทาง จำนวน สิบเอ็ด ใบ มูลค่า 1,000,000 เท้า ณตารางแห่ง 1-สิบ กับตารางแห่งหน 12 ผู้เป็นใหญ่ชาดารุ่งแจ้งณช่อง กลางวัน ดวงเดือน ปีแห่งหนคว้า ‘จำไม่ได้มา’ ละเว้น ตารางสถานที่ สิบเอ็ด ตัวอย่างเช่น อาวุธยุทโธปกรณ์ปืนเท่านั้นแห่งหนระบุแหว ‘ติดสอยห้อยตามประทานบัตรสถานที่แนบ’ นายชาดาแจ้งว่ามีรายได้ดามชันษา ระหว่างนั่ง จำนวนรวม 19,802,000 พระบาท จำแนกเป็น เงินรายได้ประจำ ตัวอย่างเช่น ค่าจ้างรายเดือน,อัฐประชุม 52,500 เท้า เงินรายได้อื่นๆ เช่น 1.รายได้จากกิจธุระขายวัว-กระบือ 10,000,000 เท้า ,2.รายได้จากบริการรับจ้างว่าจ้างรถตู้ 500,000 เท้า 3.เงินรายได้ขนมจากาการค้าขายกระบือชำแหละ 6,000,000 บาท 4.เงินรายได้จากการทำไร่ทำนามธุรส 3,750,000 บาท ค่าใช้จ่าย ร่วม 7,650,000 พระบาท แบ่งแยกเป็น ค่าใช้จ่ายเฉพาะบุคคล 2,000,000 เท้า ,โสหุ้ยการทำไร่อ้อย 3,250,000 พระบาท และคุณค่าใช่จับจ่ายณการเลี้ยงดูวัว-กระบือ 2,400,000 พระบาท ค่าเรียนลูกชาย 1,280,000 บาท ผู้เป็นใหญ่ชาดาแจ้งดุมีธนสมบัติ 213,084,294.16 พระบาท มี ตัวเงิน 1.5 ล้านพระบาท เงินออม 26 บัญชี 32,729,174.16 พระบาท ทุนรอน 3,096,000 พระบาท เงินแจกยืม 3 หมายกำหนดการ 4,000,000 เท้า แผ่นดิน 56 ทำ 36,219,120 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง 14,300,000 พระบาท รถ 13 คัน 9,530,000 เท้า สิทธิกับใบอนุญาต 11,350,000 พระบาท ทรัพยสมบัติอื่น (สนนราคาตั้งแต่ญิบแสนบาทขึ้นไป) 100,360,000 บาท บุตรชายไม่บรรลุนิติภาวะ ประกอบด้วยธนสมบัติ 210,592.27 เท้า รวมธนสมบัติทั้งมวล 213,294,886.43 พระบาท พ้นไปหนี้ น่าสังเกตแหว นายแดงเลือดนกากล่าวถึงมีเงินรายได้ขนมจากบริการรับจ้างเหมารถตู้ชันษาละ 500,000 เท้า ทว่าไม่ใช่เจาะจงแหวมีสตางค์ออกทุนที่รูป หจก. หรือว่า บริษัทจำกัด และที่หมู่พาหนะ อธิปแดงเลือดนการุ่งเช้าว่าประกอบด้วยรถตู้เช่น 1 คัน คว้าพอ 4 พ.ย.2556 ราคา 1,500,000 พระบาท

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email