รับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2562 ชูแนวคิดเกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร

“มูลนิธิรวมพร้อมด้วยช่วยกันตระหนักรักรกราก กรมส่งเสริมการเกษตรด้วยกันดีแทค” ชักชวนชาวไร่ชาวนาสมัครเข้าต่อสู้โครงการชาวไร่ชาวนาสำนึกรักภูมิลำเนา รายปี 2562 ภายใต้แนวคิด “นามรรคสติปัญญาต้นฉบับครบสิ่งกลมๆไป” ช่วงชิงเงินรางวัลร่วมกระทั่ง 500,000 เท้า หัวหน้าบุญชัย เบญจรงคกุล สำคัญมูลนิธิร่วมเช่นกันพร้อมใจกันตระหนักรักภูมิลำเนา ไม่มิดชิดตวาด แผนการต่อสู้ชาวไร่ชาวนาสำนึกมลักภูมิลำเนา รายปี พ.ศ.2562 ได้มากระทำมาอย่างต่อเนื่องไปสู่ปีสถานที่ 11 เพื่อที่จะหา ช่วยเหลือและเชิดชูชาวไร่ชาวนาสถานที่ประกอบด้วยศักยภาพในการเป็นต้นแบบด้วยว่าชาวนาชาวไร่สมัยใหม่ ด้วยว่าปีตรงนี้ แผนการแข่งขันเน้นคัดสรรชาวไร่ชาวนาต้นเค้า ภายใต้แนวคิด “ทุ่งทางสติปัญญาต้นฉบับครบถ้วนจุดจร” ตามที่ความมุ่งมาดอาหารปลอดภัยของตลาดโลก เพราะว่าผลผลิตสรรพสิ่งทุ่งสติปัญญาในเอเชียและออสเตรเลียมีมูลคุณค่าสูงศักดิ์ถึง 8,000 ล้านเหรียญตราสหรัฐฯ ขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็มองเห็นนัยสรรพสิ่งนาอินทรีย์ เช่นกันการรุนของซื้อของขายทุ่งอินทรีย์ไทยไปสู่ตลาดโลก ด้วยกันมีการกำคราวดยุทธศาสตร์ทุ่งสติปัญญาแห่งชาติปี 2560-2564 เพราะว่ามีแผนจักพอกพูนเนื้อที่ทุ่งอินทรีย์ จากเริ่มแรก 3 แสนกระทั่งนา แบ่งออกครอบครอง 6 แสนทุ่งในปี 2564 ดังนี้การเกษตรมรรคาสติปัญญา (Organic agriculture) จักต้องมีแนวประธาน 4 หัวเรื่องตัวอย่างเช่น สุขภาพอนามัย,นิเวศวิทยา,ความเที่ยงธรรม และการเอาใจใส่ดูแล (health, ecology,fairness and care) อีกตลอดอีกทั้งจำเป็นจะต้องระลึกการทำนาที่เป็นมิตรประกบบริเวณแวดล้อม(Eco-friendly) เพราะว่าประกอบด้วย 4 ข้อสำคัญคือ 1.กระบวนการผลิต (Production) 2.การคมนาคม(Logistics) 3.ระลึกผู้ใช้ (Human Center) 4.งานบริหารไม่ก็จำหน่าย (Disposal) เพราะผู้ประกวดต้องไม่เคยเป็นเกษตรกรคิดมลักรกราก แก่ระหว่าง 17-50 ปี ครอบครองผู้ก่อกำเนิดของซื้อของขายแห่งผ่านงานต้อนรับกฏเกณฑ์สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้นว่า IFOAM ทุ่งอินทรีย์ Earth Safe (สติปัญญามรรคไทย) PGS (Participatory Guarantee Systems)Organic Thailand มผู้ช่วยมกท.เป็นต้น หรือไม่ก็กฏเกณฑ์อื่นๆ หมายรวมชาวนาชาวไร่ที่อยู่ที่ระยะปรับเปลี่ยนสาวเท้าไปสู่การเป็นนาสติปัญญา รวมหมดอีกทั้งมีการปรับใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีกับสารสนเทศ เพื่อตัดทอนเงินลงทุน ก่อสร้างเงินรายได้ เพิ่มผลเก็บเกี่ยว ด้วยกันสร้างจังหวะนวชาตๆมุขด้านการเกษตร พร้อมด้วยมีจิตสำนึกรักถิ่นกำเนิด ด้วยกันมุ่งความเจริญนามรรคาอินทรีย์ประการยั่งยืน ผู้เปลี่ยนการเลือกเฟ้น สิบ คุณจักมีกรรมสิทธิ์เงินสมทบครบถ้วนโล่ข้อมูลเกียรติคุณ รวมมูลค่ากว่า 500,000 ตีน เพราะว่าเกษตรกรที่แยแส สามารถลงสมัครเข้าร่วมต่อสู้ได้ 3 ช่องทางคือ 1.ที่ทำการที่ดินอ.เกือบนิวาสสถาน 2.ที่ทำการทุ่งจังหวัดทั่วราชอาณาจักร 3.ส่งใบสมัครและงานพิมพ์ลงมาพอดีมูลนิธิร่วมเช่นกันร่วมแรงร่วมใจสำนึกมลักถิ่นกำเนิดต่อหน้า เปิดรับลงสมัครตั้งแต่วันนี้จดวันที่ 31 ก.ค.62 ค้นหาข้อปลีกย่อยทำให้ดีขึ้นและดาวน์โหลดใบสมัครพอดี https://www.rakbankerd.com/rbk_foundation

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email