ชู “ข้าวโพดหลังนา” ต้นแบบความสำเร็จ เกษตรกรมีอาชีพมั่นคง

แผนสานพลังประชาชนบ้านเมือง เพื่อที่จะเอื้อเฟื้อการปลูกสร้างข้าวโพดขนองอุตุปลูกข้าว แผนการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือให้เกษตรกรหันมาปลูกสร้างพืชพันธุ์ใช้ห้วยโหรงที่ฤดูแล้ง ตัดทอนการก่อข้าวนาปรัง ดึงองค์การภายใต้ประใจฯ ร่วมปฏิบัติการไม่มีเงินบรรลุผล เป็นโมเดลกิจธุระรวมหัวแห่งหนมีประสิทธิภาพ อธิปปีติ กรีาบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการสานฤทธิ์กลุ่มคนประเทศชาติเพื่อช่วยเหลือการปลูกสร้างข้าวโพดขนองอุตุทำนา มีจุดหมายปลายทางเกลี่ยสมดุลจำนวนรวมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับตัดทอนปริมาณข้าวนาปรัง เพราะชาวนาชาวไร่สมรรถลดต้นทุนการผลิต มีตลาดเทรองรับเป็นมั่นเป็นเหมาะ ชาวไร่ชาวนามีเงินรายได้และก่อกำเนิดความแน่นหนาในที่การงานการเกษตรมากยิ่งขึ้น ติดสอยห้อยตามหลักการท้องตลาดนำการผลิต ซึ่งเอาท์พุตขนมจากการเดินแผนการถือว่า โครงการตรงนี้ เป็นต้นแบบการงานอย่างบูรณาการระหว่างองค์การอย่างถ่องแท้ ซึ่งกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ กรมส่งเสริมการเกษตร รวมตรวจเนื้อที่ พินิจพิจารณา วิเคราะห์ เลือกเฟ้น ประกาศรับสมัครชาวนาชาวไร่สถานที่สมัครใจเข้าร่วมแผน ยิ่งไปกว่านี้ ยังได้มาการช่วยกันจาก 2 สมาคม ตัวอย่างเช่น สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ประเทศไทย และสมาคมผู้สร้างอาหารสัตว์ไทย สอนเมธาด้านการแนะนำกลุ่มสร้างจ่ายสมน้ำสมเนื้อที่แต่ละสภาพพื้นที่ การโปรยไถ การใช้คืนเมล็ดพันธุ์แห่งหนสะอาดและสมควร งานทรงไว้ดูแลต้นไม้ชนิด ตั้งแต่ริเริ่มงานเพาะเลี้ยง จากไปจวบจนกระทั่งกรรมวิธีเก็บเกี่ยวประการถูกทาง เพื่อให้ได้ผลเกิดแห่งหนประกอบด้วยคุณภาพ ข้อมูลออกขนมจากการเดินแผน เนื้อที่โดยส่วนใหญ่กระทำเก็บเกี่ยวตั้งแต่ดวงจันทร์เมษายน 62 ที่ผ่านมา ด้วยกันเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ครบครันจับส่งท้องตลาดจบจากนั้น ไม่มีปัญหาการลักขโมยลอบจับข้าวโพดขนมจากอู่อื่นลงมาจำหน่ายในที่จุดสารภาพซื้อของสหกรณ์กับเอกชน ก็เพราะว่าปกปักรักษาอีกด้วยระบบ corn service แห่งหนสามารถตรวจทบทวนได้ถึงระดับพื้นที่ ก่อสร้างรายได้ให้ชาวไร่ชาวนา กระทั่ง 82,316 ราย เนื้อที่ 724,932 เกษตร จำนวนรวมผลเก็บเกี่ยวหมายรวมสิ้น 0.867 เลี่ยนตัน ก่อให้เกิดรายได้สุทธิกับเกษตรกรร่วมต่อจากนั้นกระทั่ง 2,400 กล้อนเท้า ก่อกำเนิดเงินตะพัดในที่ระบบเศรษฐกิจกระทั่ง 7,400 กล้อนบาท นับได้มาดุ แผนสานฤทธิ์กลุ่มคนประเทศชาติเพื่อที่จะอนุเคราะห์งานสร้างข้าวโพดขนองอุตุทำไร่ทำนาตรงนี้ ถือเป็นสัญญาณประเดิมแห่งดีงามในที่การอนุเคราะห์แบ่งออกชาวไร่ชาวนาไทยก่อเกิดงานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต หันไปปลูกพืชพันธุ์อื่นชดเชยนอกจากงานทำไร่ทำนา ทั้งลดจำนวนรวมการชดใช้น้ำที่หน้าแล้ง กับสำคัญอื่นใด ถือเอาว่าความร่วมมือพร้อมเพรียงของทั้งปวงท้องถิ่นส่วนที่การจัดการไม่มีเงินประสบผลสำเร็จ

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email