“คลองภักดีรำไพ” ในโครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“ลำคลองสวามิภักดิ์รำไพ” ในที่โครงการช่วยเหลือน้ำหลาก เมืองเมืองจันท์ อันเนื่องมาจากความคิด จันทบุรี เมืองริมทะเลทะเล ข้างบูรพาสิ่งของแหลมทอง มีสภาพพื้นที่ทางด้านนอกเหนือเป็นหลักที่ราบสูงกับแนวเขาแห่งประกอบด้วยความลาดเท ลดหลั่นจรทางช่วงล่าง จนถึงพื้นที่ราบแคบๆ แดนดินริมทะเลมหาสมุทร ขนมจากสถิติข้อมูลสรรพสิ่งกรมอุตุนิยมวิทยาพบพานดุ เมืองจันท์เป็นบุรีสถานที่ประกอบด้วยจำนวนรวมฝนตำยิ่งนักแรงกล้าเป็นประเภทตรีสิ่งของไทย รองขนมจากจังหวัดระนองด้วยกันตราด รวมความว่า ประกอบด้วยจำนวนพิรุณแบ่ง 3,506 มิลลิเมตรต่อพรรษา หมายรวมประกอบด้วยผลรวมวันที่ฝนลงเม็ดหารประกบพรรษาเต็มที่จรด 169 กลางวัน กลางเมืองเป็นส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำสวนผลไม้สถานที่สำคัญ รวมความว่า ทุเรียน ซาไก มังคุด ด้วยกันลำไย รวมถึงต้นพริกไทย อีกทั่วมีการดำรงชีพประโมงเป็นกิจการงานเสาที่สำคัญถัดลงมามาเช่นกัน เกี่ยวกับแผนการบรรเทาอุทกภัยเมืองเมืองจันท์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พอวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2546 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมทุ่งนาถบพิตร มีพระราชดำริกับดักพวกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ แห่ง มันทิรห่างกลุ้ม รวมความได้มาตวาด “จังหวัดเมืองจันท์ประสบปัญหาน้ำหลากเนื่องจากมีถนน 3 เลยเวลา กันทางห้วย วิธีเยียวยา ถือเอาว่า จำเป็นจะต้องจรวิเคราะห์มองดูดุ ห้วยบัวผันมาจากมุขไร แล้วควานทวารถ่ายเทสายธารให้สอดคล้องกัน” ถัดจากนั้น ครั้นวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมท้องนาถบพิตร มีความคิดกับดักผู้เป็นใหญ่สุการเซ่นสรวง ตันครหาหมอกุล ประธานกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรธารและการเกษตร ใน พระตำหนักเอ่อสุข เรือนหลวงห่างกลุ้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จับใจความบางส่วนคว้า ดังนี้ “มันสมอง..พื้นที่เมืองเมืองจันท์ จังหวัดระยอง กับจังหวัดชลบุรี ดำรงฐานะที่ครอบครองเขาอยู่เกือบชายหาด พิรุณก็พอ ทว่างานจัดเก็บทำได้ลงคอลำบากตามที่เนื้อที่จากนกเขาแห่งลาดลงมาถึงชายฝั่งทะเลนั้น ทำให้ห้วยหลั่งไหลเร็วดองเก็บตกทุกข์ได้ยาก ห้วยลงมาเอ่อนองตามวิถีทางตัวถนน แม้ช่วงฤดูฝนระบายน้ำทิ้งมหรรณพ ขบปัญหาน้ำหลากก็จักฉีกธารแห่งฤดูแล้งมันสมอง.มันสมอง” ดำรงตรัส “แบ่งออกทำความเข้าใจควานแนวทางเยียวยาสั่งการธารปันออกพอสะอาด” กับทรงย้ำข้อความ “การร่วมมือกันความร่วมแรงร่วมใจกักคุม” เวลากลางวันสมัยในที่โบราณกาลสิ่งของชาวเมืองจันท์ก่อนกำหนดประกอบด้วยงานไปแผนบรรเทาอุทกภัยนครเมืองจันท์ตามแนวทางความคิด เป็นช่วงๆระยะเวลาแห่งแตกต่างจำเป็นจะต้องร่วมพบปะปัญหาอุทกภัยในที่ตอนหน้าฝนสิงสู่เสมออาทิเช่น อทั้งหมดภัยคราวโย่งเค้าเดิมขึ้นไปแห่งพื้นที่นครจันทบุรี ในที่ชันษา 2549 กว้างขวางพื้นที่ 3 อ. ด้วยกัน 1 กิ่งอำเภอ ด้วยเหตุที่เกิดฝนตกบากบั่น วัดปริมาณน้ำฝนคว้าเฉก 300 มม.ต่อกลางวัน เป็นระยะยุคนานต่อเนื่องหลายกลางวัน ซึ่งคว้าก่อสร้างความเสียหายทาบชีพและทรัพย์สินของประชาชนด้วยกันร.อย่างมาก ประกอบด้วยกลางเมืองสถานที่ได้รับความเดือดร้อนเต็มที่จรด 85,000 คน ร่วม 20,000 ครอบครัว ทบทวนดูครอบครองราคาความเสียหายกะ 2,118.67 โล้นบาทา แห่งพรรษา 2552 ปีแห่งการเริ่มแรกไปโครงการช่วยเหลือน้ำหลากเมืองเมืองจันท์ เพราะกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการวิเศษเพื่อประสานงานแผนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ได้ประสานมือจัดทำโครงการบรรเทาน้ำหลากเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากความคิด เพื่อจะแทนพระราชดำริตุ๊เจ้าบาทาสมด็จตุ๊เจ้าปรมควันินทรมหาคีรีมิกองพลอดุลย์ยอำนาจวาสนา เพราะว่าในที่ระยะแรก กรมชลประทานได้ขุดลอกนทีจันทบุรีและคลองเทพนิรมิตกระยาเลยของเมืองจันทบุรี แห่งระยะต่อมาแล้วก็คว้าประกอบด้วยการหาความรู้ ดีไซน์ ด้วยกันโก่นลำคลองบัวผันห้วย (ถัดจากนั้น ถือเอาว่า ลำคลองจงรักรำไพ) ครบครันสร้างประตูระบายน้ำด้วยกันโรงเรือนกอปร ระยะทางร่วม 11.661 กิโล และลึก 4.50 – 5 เมตร พอให้สามารถบัวขาบสายธารสถานที่มีจำนวนสูงกระทั่ง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งครอบครองสมรรถนะในงานรองรับธารได้บริบูรณ์สิ่งของนทีเมืองจันท์ ครั้นไหลผ่านเนื้อที่บุรีเมืองจันท์ก่อนกำหนดลงสู่ทะเล โดยลำคลองผันธารสามารถช่วยในที่การระบายธารของเนื้อที่คว้าเพิ่มขึ้น 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กล่าวคว้าว่าโครงการประตูระบายน้ำลำคลองภักดีงามครอบครองส่วนสำคัญในโครงการทำให้หลุดพ้นน้ำท่วมบุรีเมืองจันท์ สาเหตุจากพระราชดำริ ส่งผลสะอาดทาบคุณภาพชีวิตของชาวเมืองจันท์ได้อย่างครบถ้วน ครั้นวันที่ 3 เดือนมีนาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมท้องนาถบพิตร คว้ามีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อลำคลองบัวขาบสายธารตรงนี้ว่า “คลองภักดีรำไพ” อันสื่อความหมายตวาด คลองสถานที่แสดงเนื้อความภักดีในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ตุ๊เจ้าบรมนฤปัตนี แห่งรัชกาลที่ 7 “Bhakti Rambhai Canal : Flood Alleviation Project Chanthaburi” ลำคลองจงรักรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสร้างเสร็จแห่งปี 2559 คว้า ทำหน้าที่มากมายอย่างตลอดงานระบายธารในที่ตอนฤดูฝน เพื่อจะเอาใจช่วยตัดทอนความกระทบกระเทือนขนมจากน้ำท่วมแบ่งออกอายุมากชาวเมืองจันท์ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อถึงระยะฤดูแล้งยังเป็นแหล่งดองกักสายธารสำรองเพื่อนำไปใช้ด้านการกสิกรรมที่จำนวนมากจด 2 ล้านลูกบาศก์เมตร กับคลองสวามิภักดิ์รำไพฯยังสามารถสนับสนุนผลักดันน้ำทะเลกับพิทักษ์เสมอสิ่งของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อีกรวมหมดคว้ากลายเป็นที่พักผ่อนพักผ่อนด้วยกันจัดกิจกรรมสาธารณะแห่งถือสิทธิ์ความชื่นชมอย่างมากจากชาวเมืองจันท์อีกด้วย ในวันนี้ชาวเมืองจันท์แตกต่างคิดในบุญคุณสิ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมท้องนาถบพิตร สถานที่ทรงตุ๊เจ้ากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแผนอันเนื่องมาจากพระราชดำริประธานหลายแผนการปันออกกับกลางเมืองในที่พื้นที่ที่นี้ อาทิเช่น ศูนย์กลางทำความเข้าใจการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากความคิด ศูนย์กลางเจริญกิ่งไม้ข้อมูลออกติดสอยห้อยตามความคิด รวมถึงโครงการทำให้หลุดพ้นน้ำท่วมบุรีเมืองจันท์ (กับคลองจงรักงาม) แล้วก็รักษาครอบครองแหล่งชุมนุมอารมณ์ทางใจด้วยกันคดีตั้งสติของชาวจันทบุรีที่จะชดเชยพระมหากรุณาธิคุณสิ่งหาสุดโต่งไม่ใช่เช่นนั้น พร้อมด้วยงานร่วมมือร่วมใจพิทักษ์แผนการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเรือนสิ่งของเขาทั้งหลายแบ่งออกมีความเจริญอีกทั่วเกิดผลดีต่อส่วนกลางประการจิรังสืบเนื่อง รอยยิ้มสิ่งของชาวจันทบุรีแห่งวันนี้ เพราะว่ายากเข็ญแห่งทำให้หลุดพ้น โดยธรรมราชาผู้ดำรงงานเพื่ออาณาประชาราษฎร์ของท่าน ทุก 70 ชันษา แห่งการครองราชย์ ธ แล้วจึงรักษาสถิตกลางใจราษฎร์ ไม่รู้หลงลืม นางสาวกัลยา สหยุดธิคุณ สุมประสานงานแผนเนื้อที่ 1/รจิต

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email