Browsing Category

Default

อาณาเขต และ การคมนาคมขนส่ง

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านโพธิ์, ตำบลตลาด และ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา ทิศตะวันออก…

ที่ตั่ง

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตามร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 57/2550 พิจารณาเมื่อวันที่ 28…