Home Page

ตำบลหนองไข่น้ำ

ตำบลหนองไข่น้ำเป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่ง ของอำเภอเมืองนครราชสีมา จากเดิมพื้นที่ตำบลเป็นจุดพักของพ่อค้าชาวลาวที่เข้ามาค้าขายวัว ควาย กับชาวโคราช ดังที่ปรากฏหลักฐานการขุดพบวัตถุโบราณ พระพุทธรูปศิลปะลาว บริเวณวัดร้างหมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ กรมศิลปากรได้พิสูจน์แล้วว่ามีอายุประมาณ 4 – 5 ร้อยปี และบริเวณหมู่ที่ 1 มีการขุดพบโครงกระดูกโบราณสูง 8 ศอก พร้อมเครื่องประดับประเภทกำไรข้อมือ กำไรข้อเท้า กำไรรัดต้นแขน ที่ทำมาจากทองสำริด เครื่องครัวที่ทำมาจากดินเผา ประเภทหม้อ ไห และมีดที่ทำมาจากโลหะ พบซากเครื่องปั้นดินเผาบริเวณป่าช้าร้างที่บ้านกระโดน หมู่ที่ 8 และยังมีหลักฐานอุโบสถเก่าแก่ที่วัดบ้านกระโดน มีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาว่า บริเวณกลางหมู่บ้านหนองไข่น้ำมีหนองน้ำหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หนองแว่น” เมื่อถึงหน้าแล้งน้ำไม่เคยแห้ง เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำก็ไม่เคยท่วม ชาวบ้านได้อาศัยน้ำที่หนองแว่นในการอุปโภคบริโภค เมื่อถึงวันพระจะมีพระพุทธรูปผุดขึ้นมาให้ชาวบ้านเห็น ต่อมาชาวบ้านได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาจากหนองน้ำ และมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมาย พระพุทธรูปองค์นี้ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อยิ้ม” เป็นพระพุทธรูปที่ชาวตำบลหนองไข่น้ำให้ความเคารพนับถือ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดบ้านหนองไข่น้ำ นอกจากจะมีพระพุทธรูปแล้วหนองน้ำแห่งนี้ยังมีพืชชนิดหนึ่งเป็นเม็ดเล็กๆสี เขียวเข้ม ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ไข่น้ำ” และเรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อพืชชนิดนี้ว่า “บ้านหนองไข่น้ำ” ต่อมาเมื่อตำบลโคกสูงได้แบ่งเขตการปกครองและแยกเป็นตำบลใหม่ จึงใช้ชื่อว่า “ตำบลหนองไข่น้ำ” ตามลำดับ

วิศัยทัศน์ (Vision)

“ หนองไข่น้ำน่าอยู่ เฟื่องฟูเศรษฐกิจ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า”

วัดในเขตเทศบาล

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

1. วัดหนองไข่น้ำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1
2. วัดคอหนองบัว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3
3. วัดสนวน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4
4. วัดบ้านโกรก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6
5. วัดพรหมวิหาร (สีดา) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6
6. วัดกระโดน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8

สถานศึกษาในเขตเทศบาล

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ
2. โรง เรียนบ้านกระโดน
โรงเรียนขยายโอกาส ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำแห่งที่ 2 (บ้านกระโดน)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

1. มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

2. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภคที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน

3. มีการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

5. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ

6. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

7. มีการจัดการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเข้มแข็ง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310

 

พันธกิจ (Mission)

1. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน

3. รณรงค์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

5. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร

6. ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

7. สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

9. ส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการ

เขตการปกครองตำบลหนองไข่น้ำ

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านหนองไข่น้ำ , หมู่2 บ้านโกรก , หมู่3 บ้านกระโดน , หมู่4 บ้านโคกคลัง , หมู่5 บ้านโกรก , หมู่6 บ้านโกรก , หมู่7 บ้านหนองไข่น้ำ , หมู่8 บ้านกระโดน

จำนวนประชากรใน ตำบลหนองไข่น้ำ
จำนวนหลังคาเรือน : 1,386 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 6,667 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 976 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 356 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 238 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 18 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 22 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,162 คน จำนวนผู้พิการ : 67 คน

News Update